Algemene voorwaarden Coaching BewustZijn (CBZ)

Algemene voorwaarden Coaching BewustZijn (CBZ)
Deze algemene voorwaarden zijn op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van toepassing.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Coaching BewustZijn en opdrachtgever/cliënt, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
Coaching BewustZijn is een zelfstandig werkende praktijk voor coaching, training en advies.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: Coaching BewustZijn, hierna CBZ genoemd, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching, te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever zoals bv een ouder.
c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching/training verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen CBZ en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst
CBZ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. CBZ heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; geen resultaatverplichting.

5. Tariefstelling
Bij het eerste contact, of uiterlijk voor aanvang van een consult of opdracht, deelt CBZ de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en staan op de website vermeld.

6. Betalingsvoorwaarden
a. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door CBZ aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer en, indien op de factuur vermeld, debiteurennummer.
b. Bij niet tijdige betaling zal CBZ een betalingsherinnering sturen. Het is namelijk mogelijk dat er bij de opdrachtgever vertraging is ontstaan.
c. Vindt er 14 dagen na de betalingsherinnering geen betaling plaats, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien CBZ zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd. CBZ vertrouwt erop dat het nooit zover zal komen.

7. Duur en beëindiging
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
b. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
c. CBZ heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8. Annulering individuele consulten en trainingen – Afspraken verzetten
a. CBZ behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor hij zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij annuleren van individuele consulten door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
c. Opdrachtgever kan een zakelijke opdracht of training tot 2 maanden voor aanvang annuleren tegen 25 euro administratiekosten. Annuleert opdrachtgever binnen 2 maanden voor aanvang van de opdracht/training dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Binnen 1 maand voor aanvang van de opdracht/training wordt 100% bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
d. Annuleert particulier binnen 1 maand voor aanvang van een 1 daagse – of meerdaagse training, dan wordt 50% van de kosten bij de particulier in rekening gebracht. Binnen 2 weken voor aanvang hiervan wordt 100% bij de particulier in rekening gebracht.
e. Indien door overmacht van CBZ een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding en eigendom
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel CBZ als de opdrachtgever.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt CBZ zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van CBZ om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal CBZ niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CBZ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CBZ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CBZ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling, en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail, en andere middelen is het vertrouwelijkheidsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen CBZ en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het vertrouwelijkheidsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen CBZ en cliënt ook richting opdrachtgever.
f. Alle materialen t.b.v. coaching en training zijn eigendom van CBZ en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van CBZ niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

10. Coaching voor (stief- of pleeg)kinderen
CBZ gaat ervan uit dat beide ouders/verzorgers akkoord gaan met coaching voor het (stief- of pleeg)kind, ook wanneer de ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeldt voor coaching. CBZ kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. CBZ behoudt zich het recht om een getekende verklaring te vragen waarin staat dat alle betrokken partijen akkoord zijn met coaching van hun (stief- of pleeg)kind.

11. Aansprakelijkheid
a. CBZ is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever/cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met CBZ.
b. Opdrachtgever/cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever /cliënt en CBZ gezamenlijk doorbrengen als daarna.
c. CBZ geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van zijn dienstverlening bij de cliënt voordoen. CBZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij CBZ aansprakelijk wil stellen
e. Een consult/coaching kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen, en is ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
f. Is de cliënt, of een kind van opdrachtgever, of een werknemer van opdrachtgever, onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt hij/zij medicijnen voor geestelijke en/of fysieke gesteldheid, dan dient dit tijdens het intakegesprek aan CBZ te worden verteld. CBZ vraagt tijdens het intakegesprek hier ook naar.

12. Eigendomsbehoud
a. Alle door CBZ geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van CBZ, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever, en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van CBZ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht CBZ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan CBZ. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal CBZ deze verhalen op opdrachtgever.

13. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
…………………
Coaching en training

Ik wil je graag helpen

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.